Komunikaty Kurii Metropolitalnej w Przemyślu

Komunikaty Kurii Metropolitalnej w Przemyślu

Przemyśl, 29 maja 2020 r.

 

W związku ze zniesieniem z dniem 30 maja br. kolejnych ograniczeń związanych z COVID-19, które odnoszą się również do kościołów informujemy, że na terenie Archidiecezji Przemyskiej od tegoż dnia obowiązywać będą niżej podane zasady.

czytaj całość »

100 rocznica urodziny Św. Jana Pawła II

 

“Zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki.”

Pragnąc uczcić Świętego Jana Pawła II w naszej parafii jest możliwość Adoracji Najświętszego sakramentu i modlitwy za przyczyną św. Jana Pawła II  18.05.2020r. po Mszy Świętej wieczornej do Apelu Jasnogórskiego.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

 

Chrystus Zmartwychwstał

Życzenia wielkanocne

Alleluja!
Wesel się, niebo wysokie,
I ziemio razem z morzami:
Chrystus Zmartwychwstał po męce
Przynosząc życie śmiertelnym

Kochani Parafianie

Jakże wielka była radość uczniów,
że Jezus żyje i znów jest wśród nich.

Niech także i dla Was radość płynąca z prawdy, że Chrystus zmartwychwstał i że dzięki temu zostaliśmy odkupieni będzie źródłem światła i niech przemienia Waszą codzienność.

Niech z Tajemnicy Paschalnej Chrystusa spływają obfite łaski i napełnią Wasze serca pokojem, nadzieją oraz mocą i żarem apostolskim w niesieniu światu wielkanocnego orędzia o Zbawieniu. Niechaj Zmartwychwstały Chrystus

obudzi w nas to,
co jeszcze uśpione, ożywi to, co już martwe;
a światło Jego słowa prowadzi nas przez życie do wieczności.

z darem modlitwy


Życzą duszpasterze:

Ks. prał. Marian Hofman

Ks. Mateusz Nowak

Ks. Daniel Drążek

Błogosławieństwo Pokarmów

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW
NA STÓŁ WIELKANOCNY

Przed wielkanocnym śniadaniem, pozostając w duchowej łączności z rodziną i bliskimi, można odmówić poniższą modlitwę, zamiast zwykłej «przed jedzeniem», dla podkreślenia uroczystego charakteru posiłku.

Osoba prowadząca rozpoczyna modlitwę i wszyscy żegnają się znakiem krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W. Amen.

(Modlitwę można poprzedzić odczytaniem Ewangelii o zmartwychwstaniu:
Mt 28, 1-10 lub J 20, 1-9)

Następnie przygotowuje obecnych i wypowiada modlitwę:

Nasz Pan, Jezus Chrystus, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości, której źródłem jest Jego zwycięstwo. Dla podkreślenia wielkości tej niedzieli, która jest uroczystością nad uroczystościami, chcemy spożyć świąteczne śniadanie.

Prośmy, aby sam Pan pobłogosławił nasze pokarmy, aby oddalił od nas widmo epidemii i napełnił nasze serca radością.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, a w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu z apostołami, aby wraz z nimi spożyć posiłek.

Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność z nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.

Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, i spraw, abyśmy potrafili dzielić się z innymi wielkanocną radością, a kiedyś weszli na wieczną ucztę w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

Link do pobrania

https://diecezja.waw.pl/plik.php?name=36086.docx

Niedziela Palmowa

Niedzielą Palmową rozpoczęliśmy w Naszej Parafii obchody Wielkiego Tygodnia.

Jak twórczo przeżyć Wielki Tydzień

Niedziela Palmowa

– Zrobić z gałązek małą palmę (można w sobotę).

– Ten, kto ma autorytet w rodzinie, winien ją pokropić wodą święconą w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i ustawić na widocznym miejscu,

– Odczytać opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy, według św. Mateusza (21, 1-17).

Wysłuchać przez radio lub TV Mszy świętej i przyjąć Komunie duchowo.

 

Wielki Czwartek

– Jeśli jest obrazek Ostatniej Wieczerzy ustawić go na pierwszym miejscu.

Wspólnie zjeść kolacje, tak jak jemy Wieczerzę wigilijną przed Bożym Narodzeniem.

– Krótka modlitwa i przeczytanie Ewangelii  św. Jan (rozdział 13 i 14)

– Po wieczerzy odczytać Ustanowienie Najświętszego Sakramentu I Kor 11,17-34). 

– Przyjęcie Komunię duchowo, trzy minuty ciszy i dziękczynienia za to, że Jezus  mieszka w naszym sercu.

– Odśpiewać Pieśń „Ogrodzie Oliwny”…

Wieczór ok. 21.00 odczytać (Mt 26,16-56) i godzinę przeżyć albo w ciszy, albo uczestnicząc w katolickich programach TV lub Radia.

 

Wielki Piątek

W ciągu dnia śpiewamy Pieśni Wielkopostne o Krzyżu Jezusa

– Na stole ustawić Krzyż.

Jeśli to możliwe o godz. 11.00 odprawić „Drogę krzyżową”.

– Modlitwę przy stacjach może podać każdy z domowników mówiąc, o co on prosi Pana.

Wieczorem przed kolacją odczytać opis Męki Jezusa według św. Jana

– Odmówić Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego kończąc każde wezwanie słowami: Przebite Serce Jezusa, Zmiłuj się nad nami.

– Przyjąć duchowo Komunię świętą…

– Złożyć z wiarą i wdzięcznością pocałunek na krzyżu Jezusa.

 

Przed spoczynkiem odczytać Hymn o miłości (1 Kor 13,1-13)

Zastanowić się, w jakim stopniu moja miłość jest miłością opisaną przez św. Pawła.

 

Wielka Sobota

Śpiewamy pieśni Wielkopostne

– Przygotować kosz świąteczny, jak co roku.

– Poświęcić dary i pokropić wodą świeconą. Tu wstawić modlitwę z rytuału.

 

Przed kolacją odczytać List św. Jakuba i podziękować Bogu za łaskę wiary.

– Po kolacji zaśpiewać Jedną pieśni wielkanocnych

– Przyjąć duchowo Komunię świętą.

Na zakończenie odśpiewać trzy Pieśni wielkanocne. Alleluja!.

 

Wielka Niedziela

Odczytać opis Zmartwychwstania Jezusa według Ewangelii Jan (rozdział 20)

– Życzenia przy poświęconym jajku

– Śniadanie. Po nim Pieśń Wielkanocna. Alleluja!

Zarządzenie ks. Abp Adama Szala 25 Marzec 2020

Przemyśl, 25 marca 2020 r., L.dz. 462/021/2020

Drodzy Kapłani, Czcigodni Diecezjanie!

W duchu odpowiedzialności za wszystkich wiernych, zarówno tych, którzy z racji na wypełnianie obowiązków zawodowych służą innym i podejmują zleconą im pracę, jak i tych, którzy ze względu na wprowadzone od 25 marca br. nowe regulacje pozostają w domach rodzinnych, zobowiązuję wszystkich kapłanów do bezwzględnego przestrzegania zasad mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii. Wszystkich wiernych proszę o zrozumienie sytuacji i przestrzeganie wprowadzonych poniżej rozporządzeń.

I. MSZA ŚWIĘTA

Wobec trwającej epidemii, przedłużam do odwołania dyspensę od obowiązku niedzielnej i świąte­cznej Mszy Świętej. Przypominam, że dyspensą objęte są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osoby, które czują obawę przed zarażeniem oraz osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii ze względu na ograniczenia państwowe.

Mając na uwadze ograniczenie zgromadzeń do 5 osób, co dotyczy również uczestników Mszy świętej, zachęcam wszystkich wiernych, by wobec niemożności udziału w celebracjach liturgicz­nych oddali Panu tę wielką ofiarę, jaką przynosi brak Mszy Świętej i uczestnictwa w Stole Eucharystycznym, żyjmy w komunii ze wszystkimi, którzy także z powodu braku kapłanów nie mają przywileju codziennego uczestnictwa w Świętej Ofierze (kard. João Braz de Aviz). Złożenie tej ofiary w bieżącym roku duszpasterskim, w którym w sposób szczególny pochylamy się nad tajemnicą Eucharystii, będzie wyrazem odpo­wiedzialności za Kościół, troski o siebie i miłości bliźniego. Ufam, że obudzi to także większą tęsknotę za Eucharystią i zaowocuje w przyszłości głębszym jej przeżywaniem. Niech w ramach limitu 5 osób, we Mszy świętej uczestniczą te, które zamówiły intencję.

Przy okazji zachęcam wszystkich wiernych, by raz jeszcze pochylili się nad materiałami duszpas­terskimi, które kapłani pozostawili podczas ostatniej wizyty kolędowej.

Przypominam kapłanom o szczególnym zachowaniu zasad higieny oraz o odpowiedzialności za świeckich współ­pracowników (m.in. ministrantów, organistów, kościelnych itp.). Stąd wydaje się słuszne, by w naj­bliż­szych dniach ściślejszej izolacji w miarę możliwości zrezygnować z ich posługi.

Przepisy dotyczące przeżywania Eucharystii stosuje się zarówno do Mszy świętych w dni powsze­dnie, niedziele (również Niedziela Palmowa), jak i uroczystości wielkanocnych, zarówno w stosunku do kościołów parafialnych, jak i filialnych.

II. POGRZEBY

Obrzędy pogrzebu należy sprawować według trzeciej formy pogrzebu katolickiego tj. jedynie stacji przy grobie z wydłużeniem jej, o ile okoliczności na to pozwolą, o procesję od bramy cmentarnej. Uczestnikami może być jedynie pięciu przedstawicieli najbliższej rodziny. W obecnej sytuacji, modlitewne czuwanie przy zmarłym ogranicza się do domowej modlitwy w rodzinach. Mszę świętą żałobną z udziałem wiernych należy odprawić w innym terminie. W dniu pogrzebu, kapłan może celebrować Mszę świętą żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego.

III. KOMUNIA ŚWIĘTA

Należy powstrzymywać się od wynoszenia Najświętszego Sakramentu poza świątynię, za wyjąt­kiem zanoszenia Komunii świętej w formie wiatyku. Na czas epidemii zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Posługę sakramentalną wobec osób chorych i w podesz­łym wieku ograniczam do wypadków niebezpieczeństwa śmierci. Ich samych proszę, by przyjmowali Komunię świętą duchową, a swoje choroby, cierpienia i modlitwy ofiarowali w intencji personelu medycznego i służb państwowych. Zalecenia te dotyczą także kapelanów szpitali i zakładów zamkniętych.

IV. SPOWIEDŹ

Nie rezygnujemy ze spowiedzi sakramentalnej. Ci, którzy pragną z niej korzystać, powinni umówić się na nią telefonicznie z kapłanem. Jest ona możliwa w kościołach, kaplicach i innych stosownych miejscach, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Zgodnie z zaleceniami Penitencjarii Apostolskiej w obecnej sytuacji (…) podczas indywidualnego sprawowania sakramentu pojednania, należy zwracać szczególną uwagę na to, aby spowiedź odbywała się w przewietrzonym miejscu poza konfesjonałem, z zachowaniem odpowiedniego dystansu, przy użyciu masek ochronnych, zwracając absolutną uwagę na sakrament i niezbędną dyskrecję.

Warto pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyra­żony przez wiernych w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, pozwala uzyskać im przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych (por. KKK, nr 1452).

Przypominam, że Kościół nie dopuszcza możliwości sprawowania sakramentu pokuty i pojedna­nia przez środki komunikacji elektronicznej takiej jak telefon, Internet itp. Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź „na odległość” (por. Denzinger, nr 1994) i wskazuje, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów” (Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, „Kościół a Internet” z dnia 22.02.2002 w pkt. II).

V. NABOŻEŃSTWA

Wszystkie przepisy dotyczące ilości uczestników w celebracjach liturgicznych należy stosować również do nabożeństw pobożności ludowej (droga krzyżowa, gorzkie żale). Odnosi się to także do całodziennych adoracji Najświętszego Sakramentu. Możliwa jest indywidualna adoracja Pana Jezusa w tabernakulum w godzinach otwarcia świątyń.

 VI. SPOTKANIE MŁODYCH ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

W zaistniałej sytuacji informuję, że nie są planowane żadne zewnętrzne uroczystości, związane z przeżywaniem Spotkania Młodych w Niedzielę Palmową, zarówno w kościołach stacyjnych, jak i we własnych parafiach. Zachęcam wszystkich do duchowej łączności z Papieżem Franciszkiem i młodymi całego świata. W indywidualnej modlitwie można skorzystać z materiałów umiesz­czanych na stronie mlodziez.przemyska.pl.

VII. TRIDUUM PASCHALNE

W nawiązaniu do dekretu Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów „W czasie COVID-19” z dnia 19 marca 2020 roku, biorąc pod uwagę obecną sytuację sanitarną w Polsce, przekazuję niniejszym regulacje dotyczące przeżywania Triduum Paschalnego:

1. Msza Krzyżma z poświęceniem świętych olejów zostanie odprawiona przez Metropolitę Przemyskiego w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu bez udziału kapłanów i wiernych. Dotychczasowe oleje święte należy używać do czasu ustania zagrożenia epidemicznego. Po tym okresie poświęcone w tym roku oleje będzie można odebrać w parafii archikatedralnej. Odwołuje się tradycyjne, wspólne życzenia świąteczne i towarzyszące im wręczenie odznaczeń dla osób świeckich czy godności kościelnych.

2. Zgodnie z postanowieniem Stolicy Apostolskiej, kapłani mają możliwość celebracji Mszy Wieczerzy Pańskiej wyłącznie w kościele parafialnym (z zachowaniem zasad podanych w pkt. I) lub w innym odpowiednim miejscu, ale bez udziału wiernych. Pomija się w tej liturgii procesję z Najświętszym Sakramentem do Ciemnicy, a Najświętszy Sakrament powinien być przecho­wywany w tabernakulum. Kapłani, którzy nie mają możli­wości odprawienia Mszy św., powinni zamiast niej odmówić nieszpory (por. Liturgia Godzin).

3. Kapłani mogą sprawować Liturgię Wielkiego Piątku wyłącznie w kościołach parafialnych, z zacho­waniem zasad podanych w pkt. I. W Modlitwie powszechnej należy dodać następujące wezwanie (po 9, a przed 10): „Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu pandemii na całym świecie oraz za wszystkich, którzy opiekują się nimi i walczą z chorobą, aby nie utracili nadziei.” Modlitwa w ciszy. Po niej kapłan modli się: „Boże, Twoja wola kieruje wszystkimi chwilami naszego życia, † przyjmij modlitwy, które składamy za chorych braci i siostry oraz opiekujących się nimi, aby wyprosić dla nich Twoje miłosierdzie, * i przemień naszą obawę w radosne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.
Na zakończenie liturgii Wielkiego Piątku przenosi się Najświętszy Sakrament do symbolicznego Grobu Pańskiego bez procesji. Istnieje możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakra­mentu z zacho­waniem przepisów dotyczących liczby uczestników tak jak podczas Mszy świętej.

4.Wielką Sobotę nie organizujemy tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów. Proszę wiernych, aby w każdej rodzinie w poranek wielkanocny zostało przeprowadzone Błogosławieństwo stołu (formuła dostępna z załączniku).
Możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim, z zachowa­niem przepisów dotyczących liczby uczestników, tak jak podczas Mszy świętej, może trwać do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej, kiedy to należy ją zakończyć i nie wznawiać po zakończeniu liturgii. Przy Grobie Pańskim nie pełnią warty strażacy ani inne służby.

5. Liturgię Wigilii Paschalnej, z zachowaniem ograniczenia uczestników do 5 osób, rozpo­czynamy w prezbiterium od odmówienia przewidzianych modlitw przy paschale. Następnie nale­ży zapalić paschał (np. od świecy), jeden raz zaśpiewać słowa: „Światło Chrystusa” i przejść do Orędzia Wielkanocnego. W czasie „Liturgii chrzcielnej” należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzciel­ne (por. Missale Romanum, s. 371, n. 55). Potem następuje „Liturgia Eucharystyczna”.

Po liturgii Wigilii Paschalnej i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie urządzamy procesji rezurekcyjnej i nie stosujemy pokropień wodą święconą. Chrzty z uroczystości Zmartwychwsta­nia Pańskiego należy przełożyć na inny czas.

Kwestię ilości osób mogących brać udział w Eucharystiach sprawowanych w Niedzielę Zmar­twych­wstania, rozstrzygną rozwiązania państwowe, które będę w tym dniu obowiązywać.

VIII. ZGROMADZENIA ZAKONNE

Na mocy wytycznych Stolicy Apostolskiej, postanawiam, aby wszystkie osoby życia konsekro­wanego, przebywające w domach zakonnych na terenie Archidiecezji Przemyskiej, bezwzględnie zachowywały zasadę pozostawania w domu. Dotyczy to najbliższych dni, jak również uroczystości związanych z Triduum Paschalnym. Msze święte i celebracje Triduum Sacrum w kaplicach zakonnych możliwe są jedynie w przy­padku, gdy na terenie domu zakonnego mieszka kapelan, który dotychczas pełnił tę funkcję. W przypadku braku takiego kapłana, zachęca się wspólnoty zakonne, by – podobnie jak wierni świeccy – korzystały z transmisji radiowych i telewizyjnych.

IX. UROCZYSTOŚCI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

W duchu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i ich rodzin, odwołuję wszystkie uroczystości zwią­zane z I Komunią świętą, bez względu na ilość dzieci mających do niej przystąpić w poszcze­gólnych parafiach. Nowe terminy zostaną ustalone we wspólnotach parafialnych, we współpracy z rodzicami dzieci pierwszo­komunijnych, a same uroczystości będą mogły odbyć się dopiero po wznowieniu nauki w szkołach. Rodziców proszę, aby wykorzystali ten czas na lepsze przygo­towanie religijne dzieci do czekających je uroczystości.

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, szukajmy Pana Boga i Jego mocy na modlitwie. Powierzajmy ufnie nasz los Bożej Opatrzności i módlmy się o wypełnienie woli Bożej. Nas samych i całą wspólnotę Kościoła, polecajmy wstawiennictwu Matki Bożej Jackowej, św. Walentego, św. Dobrego Łotra, św. Józefa Sebastiana Pelczara oraz bł. Jana Wojciecha Balickiego.

W dniu Zwiastowania Pańskiego z serca wszystkim błogosławię

/-/ ✠ Adam Szal
Metropolita Przemyski

/-/ ks. Bartosz Rajnowski
Kanclerz Kuri

Komunikat!!!

Komunikat

 

We wtorek, 24 marca, premier Mateusz Morawiecki podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej poinformował o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń w przemieszczaniu się. Od środy, 25 marca, obowiązuje całkowity zakaz zgromadzeń i wychodzenia z domu bez ważnego powodu, jak droga do i z pracy, wyjście na zakupy czy spacer dla zdrowia.

Maksymalnie 5 osób na mszy świętej

Ograniczenia w przemieszczaniu wprowadzone zostały również dla osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

 

Otwarcie Sali Pamięci Ks. bp Kazimierza Ryczan

W Polskim Domu Katolickim 8 marca otwarto salę Pamięci poświęconą ks. bp. Kazimierzowi Ryczanowi. Uroczystości otwarcia przewodniczył ks. Abp. Adam Szal. Otwarcie poprzedził spektakl teatralny poświęcony osobie ks. bp. Kazimierza.

 

 

Więcej zdjęć w zakładce Galeria

Diecezjalne eliminacje do Konkursu Biblijnego

 7 marca w ośrodku rekolekcyjnym  Helusz odbyły się diecezjalne eliminacje do Ogólnopolskiego konkursu Biblijnego. Z naszej parafii wzięło udział w tym konkursie cztery osoby. W kategorii indywidualnej lektor Jakub Przyboś oraz w kategorii Grupowej: Lektorzy: Piotr Jasiński, Grzegorz Jasiński oraz Michał Krzyk. Gratulujemy olimpijczykom za walkę i reprezentowanie naszej parafii.

W kategorii grupowej nasi lektorzy zajęli II miejsce.

W kategorii indywidualnej lektor Jakub Przyboś zdobył I miejsce.

Zawody ministranckie – Etap Archiprezbiteralny

7 Marca w Medyce odbył się kolejny etap zawodów ministranckich na szczeblu Archiprezbiteratu. W turnieju wzięło udział 8 drużyn z okolicznych parafii. Drużyna z naszej parafii zajęła drugie miejsce. Gratulujemy naszym lektorom  i życzymy kolejnych sukcesów.

Więcej zdjęć w zakładce Galeria

Konkurs Biblijny – Etap Dekanalny

3 Marca 2020r w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żurawicy odbył się konkurs Biblijny na szczeblu dekanatu, w którym brało udział 17 uczniów z 7 parafii Dekanatu Żurawica. Do etapu Archidiecezjalnego zakwalifikował się uczeń naszej szkoły Adrian Drapała, zajmując pierwsze miejsce na etapie dekanalnym.

Więcej zdjęć w zakładce Galerie

Sztuka Teatralna “Kopciuszek”

W Polskim Domu katolickim w dniu 23 lutego obył się spektakl Teatralny pt. “Kopciuszek” w wykonaniu naszej młodzieży. Wszystkim aktorom gratulujemy, a w sposób szczególny ks. Mateuszowi Nowakowi i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w przygotowanie tego przedstawienia.

 

Więcej zdjęć w zakładce Galeria!!!

 

Rekolekcje dla Bierzmowanych 2020

W dniach 21-23 lutego młodzież z naszej parafii z naszej parafii uczestniczyła w weekendowych rekolekcjach przed Sakramentem  Bierzmowania . 27 młodych osób pod opieką księdza Daniela Drążka oraz Animatorów  przeżywali czas rekolekcji w Ośrodku KSM Archidiecezji Przemyskiej Nadzieja w Wybrzeżu Dubieckim  gdzie z troską przywitał młodzież Ks. Krzysztof Bieńczak i Tomasz Szajna.  Młodzi uczestniczyli w konferencjach, Mszy Świętej, pracy w grupach prowadzonej przez animatorów. Nie zabrakło też czasu na dobrą zabawę. W drugim dniu nadszedł czas adoracji i spowiedzi, była to chwila aby sam na sam pobyć sam na sam przed Najświętszym Sakramentem, odbyć spowiedź twarzą w twarz z miłosiernym Bogiem. Był modlitwy, milczenia, a także śpiewu. Rekolekcje zakończyły się w niedzielę wspólną Eucharystią,  a po niej obiadem. Czas rekolekcji pozwolił młodym na dobre przygotowanie się do sakramentu Bierzmowania, zbliżyć się do kościoła, spojrzeć na świat z innej perspektywy niż na co dzień.

Zdjęcia dostępne w zakładce Galeria

 

 

 

Olimpiada o Wielkich Polakach

20 lutego w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu odbył się kolejny etap Olimpiady o Wielkich Polakach na szczeblu Archiprezbiteratu. W konkursie brało udział 66 uczniów w tym 3 uczniów z naszej szkoły Podstawowej nr 1 w Żurawicy.: Mateusz Lula, Julia Radochońska i Zuzanna Solarczyk.  Gratulujemy Mateuszowi Luli 7 miejsca i Zuzannie Solarczyk wyróżnienia.

 

Dzień Chorego

W dniu 11 lutego w naszej parafii przeżywaliśmy “Światowy Dzień Chorego”. O godzinie 14.00 odbyła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył i słowo wygłosił  ks. prał. Marian Hofman.  Podczas Eucharystii miał miejsce Sakrament Namaszczenia Chorych. Następnie wszyscy chorzy zostali zaproszenia do Sali Św. Józefa na uroczysty poczęstunek przygotowany przez Szkolne Koło Caritas i jego opiekunów. Wspólnie można było spędzić miło czas i posłuchać muzyki w wykonaniu Scholi Parafialnej. 

Więcej zdjęć w zakładce Galeria!

Życzenia Bożonarodzeniowe

Bóg Się rodzi, Moc Truchleje,
Pan Niebiosów Obnażony

Znalezione obrazy dla zapytania christmas holy family

 


 Zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem
całego narodu

dziś narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan

(Łk 2,10-11)
Drodzy Parafianie!

Nadchodzi radosny czas Świąt Bożego Narodzenia. Niech gotowe będą nasze
serca na przyjęcie darów miłości, nadziei pokoju i obietnicy odkupienia
od Bożego Dzieciątka.

Życzymy, by Emanuel napełnił Was swoją łaską i by wskazał jedyną, pewną drogę prawdy i miłości. Niech w tym nowym roku Duch, który umacnia miłość, dodaje sił w kroczeniu za Jezusem. Niech Maryja, Niepokalana Matka Kościoła, Nasza Patronka, otacza Was swoją opieką i wyprasza błogosławieństwo Boże.

Z zapewnieniem o modlitwie
Ks. prał. Marian Hofman Proboszcz
wraz z Wikariuszami:
Ks. Matuszem Nowakiem i Ks. Danielem Drążek
posługującymi w Naszej Parafii

Szkolne Koło Caritas – wizyta z św. Mikołajem

W pierwszy Piątek Miesiąca przedstawiciele Szkolnego Koła Caritas odwiedzili chorych i osoby samotne z św. Mikołajem. Dziękujemy wszystkim dzieciom i młodzieży za przygotowanie pięknych stroików Bożonarodzeniowych, kartek świątecznych i innych upominków. A wszystkim chorym i cierpiącym życzymy bł. Bożego i wielu łask Niepokalanej Maryi.

 

Więcej Zdjęć w zakładce Galerie

Uroczysta Msza Święta z okazji Dnia Patrona Kolejarzy- Św. Katarzyny ze Sieny

Święto Kolejarza i w przede dniu wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy przypadającej na 25 listopada. Jednak wszystkie osoby z  związane z koleją otoczone zostały modlitwą 24 listopada podczas uroczystej Mszy św. w naszym kościele.  Uroczystość uświetniona została przez  Orkiestrę Dętą z Medyki. 

Więcej zdjęć do obejrzenia w galerii

Uroczystość 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

11 Listopada 2019r o godzinie 9.00 uroczystą Mszą Świętą rozpoczęły się obchody 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległość. W obchodzie tego święta wzięły udział: Żołnierze I Batalionu czołgów im. płk. Józefa Koczwary, przedstawiciela władz samorządowych oraz poczty sztandarowe. Uroczystość uświetniła Harcerska Orkiestra Dęta Hufca Ziemi Przemyskiej. Uroczystości przewodniczył i słowo wygłosił ks. Andrzej Panek.

Wspominki 2019

10.11.2019r w Polskim Domu Katolickim zostały wystawiony montaż liryczno – muzyczny autorstwa ks. mgr Mateusza Nowaka w wykonaniu młodzieży Ruchu Światło Życie.

Album z zdjęciami do obejrzenia w galerii.

Uroczystość przywitania obrazu “Matki Bożej Solidarność”

03.11.2019 o godzinie 11.00 w naszej parafii odbyły się uroczystości przywitania i perygrynacji obrazu “Matki Bożej Solidarności”. Mszy Świętej z udziałem związkowców NSZZ Solidarność, przedstawicieli kolei, parafian przewodniczył i wygłosił homilię ks. dr Tomasz Picur.

Pasowanie na Rycerzy Maryi

31 października w naszej parafii odbyła się uroczystość pasowania dzieci uczęszczających na modlitwę różańcową na Rycerzy Maryi. Następnie w Polskim Domu Katolickim został zorganizowany Bal u Królowej na którym został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszy różaniec. Więcej zdjęć do obejrzenia w Galerii.

XIX Dzień Papieski w Żurawicy

W tym roku po raz XIX w naszej parafii świętowaliśmy XIX Dzień Papieski. Przypomnieliśmy sobie ten historyczny moment wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolice Piotrową. Dzieci i młodzież zorganizowali  przedstawienie “Konklawe”, które przypomniało nam te wspaniałe wydarzenia z 13 Października 1978 roku.

Resztę zdjęć można obejrzeć w galerii!

Wycieczka LSO do Krakowa i Zakopanego

   W dniach 26-28 sierpnia 2019 r. miała miejsce wycieczka Liturgicznej Służby Ołtarza do Krakowa i Zakopanego. Młodzież miła okazję nawiedzenia Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Grobu Św. Siostry Faustyny, Centrum Świętego Jana Pawła II w Krakowie, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem. Odwiedziliśmy także Zamek i Wozownię w Niedzicy. Wśród atrakcji znalazła się m.in. gra zespołowa w PaintBall’a, wyjścia na AquaParki w Krakowie i Zakopanem oraz wspólne wyjście na Gubałówkę. Czas wolny spędziliśmy na Krupówkach.
   Składamy serdeczne podziękowania rodzicom za wsparcie finansowe oraz parafianom za złożone ministrantom ofiary podczas wizyty kolędowej. Bóg zapłać!
   Zdjęcia z wycieczki do obejrzenia w zakładce Galerii.

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. Zbigniewa Majchera

23 czerwca 2019 r. obchodziliśmy Jubileusz 25 lecia święceń kapłańskich ks. Zbigniewa Majchera, salezjanina i misjonarza aktualnie pracującego jako kapelan różnych dzieł Amerykańskiej Prowincji Sióstr Służebniczek Starowiejskich w Cherry Hill w New Jersey. Zdjęcia z uroczystej Mszy Świętej do obejrzenia w zakładce Galeria.

Z tej okazji składamy księdzu Zbigniewowi najszczersze życzenia:
wielu łask Bożych, opieki Najświętszej Maryi Panny,
ludzkiej dobroci, zdrowia, anielskiej cierpliwości, uśmiechu
na każdy dzień oraz wytrwałości w pokonywaniu trudów życia; dziękując jednocześnie za Księdza posługę misyjną,
otwartość, życzliwość, uśmiech i głoszone Słowo Boże.

Boże Ciało 2019

Miesiąc czerwiec, to miesiąc wyjątkowy, gdyż szczególnie czcimy w nim Najświętsze Serce Pana Jezusa. W czerwcu pamiętamy także o imieninach naszego ks. Piotra Bielówka, ale w czerwcu także przeżywamy co roku Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobą zaangażowanym w tę uroczystość, za każdą pomoc, przygotowanie ołtarzy, życzliwość i wspólną modlitwę. A w zakładce galerii zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

Bierzmowanie 2019

W dniu 26 kwietnia z rąk ks. bp Stanisława Jamrozka młodzież z parafii: Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Żurawica,Matki Bożej Szkaplerznej w Ujkowicach oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa w Walawie przyjęła sakrament Bierzmowania.

Pozostałe zdjęcia z Bierzmowania do obejrzenia w Galerii.

 

Konferencja „Katyń –Prawda i Pamięć”

Dnia  26 kwietnia 2019 r. w Polskim Domu Katolickim w Żurawicy odbyła się konferencja połączona z wystawą, poświęcona Zbrodni Katyńskiej. Wykłady wygłosili pani Katarzyna Kyc pracownik OBEN IPN Rzeszów, która opowiedziała nam o przyczynach zbrodni, działaniach NKWD i narodzenia się kłamstwa katyńskiego, oraz ksiądz dr Marian Hofman, który przybliżył nam życiorys ppor. Zbigniewa Cichobłazińskiego- jedynego mieszkańca Żurawicy zamordowanego w Katyniu wiosna 1940 r. W dniach od 26 kwietnia do 5 maja 2019 r. w Polskim Domu Katolickim w Żurawicy jest również  prezentowana wystawa przygotowana przez IPN Oddział Rzeszów pt. „Zbrodnia Katyńska”. Ekspozycja przedstawia  ofiary zbrodni katyńskiej i jej mocodawców. Znajdują się na niej unikatowe zdjęcia przedstawiające ekshumacje przeprowadzone w Katyniu wiosną 1943 r. oraz w latach dziewięćdziesiątych XX w., kiedy badano miejsca pochówku polskich jeńców w lesie katyńskim, Charkowie i Miednoje. Organizatorzy wydarzenia to: OBEN IPN Rzeszów, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Żurawicy, parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP             w Żurawicy i Gminny Ośrodek Kultury w Żurawicy.

Pozostałe zdjęcia z wystawy do obejrzenia w Galerii.

Życzenia Wielkanocne

Alleluja!
Chrystus zmartwychwstał
i zajaśniał przed swoim ludem,

który wybawił krwią swoją.

Alleluja!

Drodzy Parafianie, mili goście na radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego pragniemy złożyć Wam serdeczne życzenia.
Zwycięstwa Chrystusa Pana nad śmiercią, piekłem i szatanem.

Niech Chrystus Pan otworzy nasze
oczy i serca, napełniając je światłem Zmartwychwstania,
pokojem, radością,
mocą ducha i wszelkim
dobrem, abyśmy umieli Go rozpoznawać
w drugim człowieku

i o Nim świadczyć w naszych rodzinach oraz codziennym życiu.

Niech moc płynąca z jego Zmartwychwstałego Serca rozpala wasze codzienne życie, obejmuje wszystkie troski i pomaga na nowo odkryć,
że Bóg jest zawsze z nami !

Niechaj Zmartwychwstały Chrystus obudzi w nas to,
co jeszcze uśpione, ożywi to, co już martwe;
a światło Jego słowa prowadzi nas przez życie do wieczności
.

Życzą duszpasterze:
Ks. prał. Marian Hofman
Ks. Piotr Bielówka
 Ks. Daniel Drążek

Droga Krzyżowa do Kalwarii Pacławskiej 2019

Droga Krzyżowa zorganizowana przez Koło Przyjaciół Radia Maryja odbyła się w sobotę, 13 kwietnia 2019 roku na trasie do Kalwarii Pacławskiej, szlakiem Jana Pawła II. Rozpoczęła się o godzinie 7:00 z przed kościoła w Żurawicy, a zakończyła około godziny 16:00 Mszą Świętą w Kalwarii Pacławskiej.

Parafialna Droga Krzyżowa 2019

Parafialna Droga Krzyżowa odbyła się 17 kwietnia 2019r. na trasie z Żurawicy Rozrządowej do kościoła.

Adoracja na Wielki Piątek i Wielką Sobotę

PLAN ADORACJI W WIELKI PIĄTEK I WIELKĄ SOBOTĘ

700 – 800       Sikorskiego, Bankowa

800 – 9 00      Czarnieckiego, Koszutskiego, Koczwary

900 – 10 00   Żurawica Rozrządowa od stacji do gen. Sosnkowskiego

1000 – 1100  cd. Rozrządowej do stacji osobowej

1100 – 12 00 Grota Roweckiego, Armii Krajowej

1200 – 13 00  Ojca Świętego Jana Pawła II i ulice przyległe

1300 – 1400   Jagiellonów, Kopernika, Marcina Króla

1400 – 15 00 pozostałe ulice od Wojska Polskie i Gen. Maczka

15 00 – 1600  Wojska Polskiego, I Dywizji Pancernej

1600 – 1700   Lisia Góra i ulice za torami

1700 – 18 00  Róże różańcowe

Nowenna do Bożego Miłosierdzia

Nowenna do Bożego Miłosierdzia

19.04.2019r.- 17.30- Róża Matki Bożej Pocieszeni

20.04.2019r.-17.30 -Róża Matki Bożej Nieustającej Pomocy

21.04.2019r.-10.30 – Róża Świętego Józefa

22.04.2019r.-10.30 -Róża Matki Bożej Wniebowziętej

23.04.2019r.-17.50 – Róża Matki Bożej Królowej Rodzin

24.04.2019r.-17.50 – Róża Matki Bożej Kalwaryjskiej

25.04.2019r. 17.50 – Róża Matki Bożej Miłosierdzia

26.04.2019r.- Róża Matki Bożej Matki Kościoła

27.04.2019r.- Róża Matki Bożej Różańcowej

Uroczystość odpustowa św. Józefa w Żurawicy

19 marca w naszej parafii przeżywaliśmy odpust parafialny ku czci św. Józefa któremu przewodniczył i wygłosił Słowo Boże ks. dr Tomasz Picur Ojciec Duchowny Wyższego Seminarium Duchownego.

III Krąg Rejonowy “Domowego Kościoła”

6 Marca 2019 roku w parafii Żurawica Dolna pod wezwanie Matki Bożej Niepokalanej odbył się III Krąg Rejonowy “Domowego Kościoła” pod hasłem: “Poznacie Prawdę a prawda Was wyzwoli” ( J8,32 ). W naszej wspólnocie gościliśmy parę Diecezjalną Grażynę i Stanisława Czepińskich.

X Oazowy Turniej Piłki Halowej o Puchar Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło-Życie

O2.03.2019 roku w Zarzeczu koło Przeworska odbył się X Oazowy Turniej Piłki Halowej o Puchar Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło-Życie.  W turnieju wzięło udział 6 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych. W kategorii młodzież drużyny: Żurawica Młodzież, Przemyśl Młodzież, “Criseros United” Młodzież, natomiast w kategorii Domowy Kościół drużyny: Żurawica Domowy Kościół, Rzeszów Domowy Kościół oraz Lublin Domowy Kościół.

Drużyny z Żurawicy zajęły następujące miejsca: I Miejsce drużyna Żurawica Domowy Kościół oraz II Miejsce Żurawica Młodzież.

Gratulujemy zaangażowania i sukcesów, jednocześnie zachęcamy do wstępowania na drogi Oazowej formacji.


XII Niedziela Zwykła

Ogłoszenia duszpasterskie

XII Niedziela Zwykła 21.06.2020r.

 • Dzisiaj w naszej parafii Uroczystość I Komunii Świętej podczas Mszy Świętej o godz. 10:30 oraz dodatkowej Mszy świętej o godz. 12:00. Prosimy parafian niezwiązanych z tą uroczystością o uczestnictwo we Mszy świętej sprawowanej w innych godzinach.

 • Dzisiaj nabożeństwo po Mszy świętej o godz. 15:00.

 • Dzisiaj od wieczornej Mszy świętej rozpoczynamy Jerycho Różańcowe

  według programu, który był wcześniej podany i jest umieszczony
  w gablotce przed kościołem i na naszej stronie parafialnej.

 • W tygodniu nabożeństwo czerwcowe po Mszy świętej wieczornej.

 • W środę Uroczystość Narodzenia Jana Chrzciciela.

 • W czwartek o godz. 18:00 nowenna miesięczna Akcji Katolickiej
  do św. Andrzeja Boboli.

 • W piątek o godz. 8:00 Msza święta na zakończenie roku szkolnego.

  Później zakończenie roku w szkole według programu podanego przez

  Dyrektora szkoły.

 • Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Proszę, aby kościół posprzątały
  w sobotę i w poniedziałek rodziny mieszkające przy ulicy Armii Krajowej
  nr od 1 do 21.

  Zapowiedzi przedślubne
  Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić następujące osoby:

 • Bartosz Składowski, ur. Przemyśl, zam. Żurawica
  z Aleksandrą Grzebinoga, ur. Dąbrowa Górnica, zam. Bukowna – zap. I.

 • Marek Fac, ur. Przemyśl, zam. Żurawica,
  z Magdaleną Paniw, zam. Przemyśl – zap. I.

 • Tomasz Ciombor, ur. Tarnów, zam. Kraków
  z Katarzyną Korecką, ur. Chełm, zam. Kraków – zap. I.


  Kto by wiedział o istniejących przeszkodach proszę powiadomić
  Urząd Parafialny.

XI Niedziela Zwykła

Ogłoszenia duszpasterskie

XI Niedziela Zwykła 14.06.2020r.

 • Dzisiaj nabożeństwo z procesją eucharystyczną po Mszy świętej o godz. 1500.

 • W tygodniu nabożeństwo czerwcowe z procesją po Mszy świętej wieczornej.

 • W czwartek od godz. 1730 do 1830 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w ciszy. Na zakończenie adoracji ok. godz. 1810 procesja eucharystycznych z racji zakończenia Oktawy Bożego Ciała. Po wieczornej Mszy świętej poświęcenie wianków i błogosławieństwo dzieci.

 • W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z tej racji nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 • W sobotę spowiedź z racji I Komunii świętej dla dzieci i ich rodzin od godz. 1700

 • W przyszłą niedzielę w naszej parafii Uroczystość I Komunii Świętej podczas Mszy świętej o godz. 1030 oraz dodatkowej Mszy świętej o godz. 1200. Proszę parafian niezwiązanych z tą uroczystością o uczestnictwo we Mszy świętej sprawowanej w innych godzinach,

 • Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Proszę, aby kościół posprzątali w sobotę i w poniedziałek rodzice dzieci, które przystąpią do I Komunii Świętej.

 • W dniu 21 czerwca (Niedziela) Mszą Wieczorną w naszej parafii rozpoczyna się Jerycho Różańcowe. Na stoliku obok gazetek znajduje się program, który zachęcamy aby zabrać do domu i zaznajomić się z nim. Zachęcamy do uczestnictwa według grafiku, który zamieszczony jest na naszej stronie parafialnej oraz w gablocie.

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 07.06.2020r.

 • Dzisiaj Uroczystość Trójcy Świętej, która kończy okres Komunii świętej wielkanocnej. Nabożeństwo po Mszy świętej o godz. 1500.

 • W tygodniu nabożeństwo czerwcowe po Mszy świętej wieczornej.

 • We czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Pana (Boże Ciało). Msze święte o godz. 730; 900; 1100; i o 1730. Po Mszy świętej o godz. 1100 wyruszy procesja eucharystyczna wokół kościoła. Ołtarz będzie przy grocie Matki Bożej. Procesja będzie trzykrotnym obejście kościoła a zakończy się czwartym ołtarzem w kościele.

 • Czwartek z racji procesji, nabożeństwa wieczorem nie będzie.

 • Od piątku będziemy przeżywać Oktawę Bożego Ciała z procesją eucharystyczną po wieczornej Mszy świętej.

 • W piątek po Bożym Ciele nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Dyspensy na ten dzień udzielił ks. abp Adam Szal.

 • Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Proszę, aby kościół posprzątały w sobotę i w poniedziałek rodziny mieszkające przy ulicy Ojca Świętego Jana Pawła II z numeracji nieparzystej.